۸- امام صادق (ع)

۱۴ معصومین: امام صادق (ع)

 

د ډاونلوډ لینک: 8.Imam Sadiq(a)