محارم

محارم یا مَحرَمُونه، هغه څوک چې ورسره د خپلوی اړیکې له امله واده کول منع دي او د فقیهانو د نظر سره سم، د حجاب حکمونه دوی باندې نه پلي کیږي. محرمونه او د دوی حکمونه په قرآن کې راغلی دي. کورنیۍ نسب، واده او….

شیدو ورکړی(رضاع) د محرمیت لاملونه ده. او د دوی پر بنسټ محارم پر سَبَبی، نَسَبی او رضاعی باندی ویشل کیږی.

 

مور، نيا، خور، لور، لمسۍ، د خور لور، د ورور لور او ترورونه ده نارینه له نَسَبی محرمونه ده. او پلار، نیکه، زوی، ورور، د خور زوی، د ورور زوی، اکا، او ماما د ښځې دپاره نَسَبی محرمونه ګنل کیږي.

 

همدارنګه د هغه میرمن، خواښې او دمیرمن نيا، دمیرمن لور، د پلارښځه او ناوې له نَسَبی محرمونه ده.

 

او همدارنگه میړه( خاوند)، دخاوند پلار، دخاوند نیکه، د خاوند زوی، د مور خاوند او زوم د شځی دپاره سَبَبی محرمونه ګنل کیږی. د فقیهانو د فتوا پر بنسټ ټولې میرمنې چې د نسب له امله هغوی سره واده کول جواز نلری د رضاع(شیدو ورکول) لامله هم هغوی سره واده کول نارواده.

 

د رضاعی مور (هغه ښځه چې ماشوم ته شیدو ورکوی) او د هغې مور، نيا، خور، لور، لمسۍ ، ترور(کاکا) او ترور یې(ماما) د نارینه لپاره له رضاعی محرمونه ګنل کیږی.

 

همدغسي د رضاعی پلار او د هغه پلار، ورور، اکا، تره، زوی اولمسيان، او همدارنګه د رضاعی مور ورور، زوی، لمسۍ، پلار او نیکه، اکا او تره د شځی لپاره رضاعی محرمونه دي.

 

مفهوم پیژنه

محارم هغه څوک ته ویل کیږي چې دوی باید د خپلوی اړیکو له امله یو بل سره واده ونه کړي. [۱] د قران کریم په دوه آیتونو کې د محرم او حکمونه راغلی ده؛ د نساء سوره ۲۳ آیت د دوی سره د ذکر او واده د منع کیدو ځانګړي شوی دی.[۲] د نور سوره په ۳۱ آیت کې، د ښځو ځینې محرمونه هم شمیرلی دي.[۳] په ځینو شیعه روایی سرچینو کې؛ لکه وسائل الشیعه او مستدرک الوسائل یو څانگه د ” نکاح المحرم بابونه” ترعنوان لاندې سمبال وشوه او د امامانو ځینې بیانونه د واده کولو په اړه او محارم ته کتلو په اره، راټول شوي ده. [۴] په فقهې بابونه تر نکاح، طلاق او اموات حکمونه په باب کې له محارم او د هغوي احکام څخه ویل شوي دي. [۵]

 

د محرمیت تر اثبات او تحقق وروسته، لیدل او ښایستنی په ګوټه کول محارمو لپاره روا، خو یوبل سره واده کول ناروا کیږی.[۶] د میړه او میرمنې پرته د نورو محارمو لپاره د فقیهانو په وینا، دا جواز نلري چې د ( تناسلي اجزا) وګورئ او غیر تناسلی اجزا لیدلو یوازی په داصورت کی جواز لری چه د خوند او هوس نیت پرته وی.[۷] دا د میرمنو لپاره هم لازمي ندي چې د محارمو پروړاندې، پرته له ځینې ځانګړی برخې ټول بدن پوښ کړي.[۸]

 

د محرمیت لاملونه

هغه لاملونه چی سبب گرځی دوی کسان یوبل سره به محرم شي او د محرمیت حکمونه هغوی پرباندی پلی شی.[۹]

 

په فقهي کتابونو کې ۱۱ لامونه د محرمت سبب او واده کولو بندیز په ټوګه یاد شوي وی. [۱۰] ځینې دا لاملونه په دریو عمومي کټګوریو کې طبقه بندي کړې [۱۱] کوم چې دي:

 

نَسَب: هغه چپلوی چې د یوه یا حڅوکسان زیږیدلو پایله وی او ده سمه واده یا شبهه لرولو آمیزش له امله وی نَسَبی خپلوی ویلی شی. [یادونه 1] نَسَبی خپلوانو هغه کسان ته ویل کیږي چې ورسره اړیکې د زیږدلو راهیسې رامینځته شوي. [۱۲]

رضاع(شیدو ورکول):رضاعی محرمیت، یو ډول اړیکه ده چې د مور پرته د یوې میرمنې د شیدو تغذیه کولو له امله رامینځته شوې.[۱۳] البته، رضاعی محرمیت شرایط لري؛ لکه شیدو ورکونکي ښځه، د شرعي له لارې هیله مند(بارلرونکۍ) شوې وی، له شیدو ورکونکی ښځه، شیدو خوړړ بې شمیره او پرله پسې اوسئ، او د هغه ترمنځ له نور خواړه او له نورو ښځینه شیدو مه ورکوئ، او ماشوم یې له دوه کالو څخه کم عمر ولري. [۱۴]

سَبَب: د نکاح عقد(تړون) په لوستلو سره، د زوجین(شځه او خاوند) سربیره، ځینې نارینه او ښځینه خپلوان یو بل پورې محرم وشوه چې دوی ته سببی محرمیت بولي. [۱۵]

د محارم ډولونه

محارم د محرمیت املونه له مخې په دریو کټګوریو ویشل شوي دي:

 

نَسَبی محرمونه

د فقهیانو په وینا، د نسا ۲۳ آیه پر بنست[۱۶] اوه ډله ښځي اوه ډله له نرو سره د سبب له امله محرمونه کیږی.[۱۷]

 

مور او نيا؛ پلرنۍ او مورنۍ [۱۸]

لور، د لور ماشومان او پایلو[۱۹]

خور [۲۰]

وراره (د ورور لور) ماشومان او لمسيان او د خور پایلې هر څومره ټیټ وي. [۲۱]

ټوټه (خور انجلۍ) ماشومان او لمسيان او د خور پایلې هر څومره چی ټیټ وي. [۲۲]

ترور(عمه) د د پلار ترور او د مور ترورونو. [۲۳]

ترور(خاله) دپلرنۍ تریرونه او مورنۍ تریرونو. [۲۴]

همدارنګه، پلار او نیکه، زوی او د زوی ماشوم، ورور، د خور زوی، د ورور زوی، تره او د مور او پلار تره، ماما او د مور او پلار ماما ښځې ته محرم دي. [۲۵]

 

رضاعی محرمونه

د پیغمبر(ص) د بیان له مخې هرڅه چې د نسب لامله روا ندی، د رضاع لامله هم ناروا گنل کیږی.[۲۶] ټولې میرمنې سره چې د نسب اړیکې له امله واده کول منع ده، د رضاع له لارې دوی سره واده هم منع شوی دی. [۲۷] د رضاعی په محرمیت کې، که ماشوم هلک وي، نو هغه میرمنې سره چې هغه ته یې تغذیه کړې (د رضاعی مور) ، او همدارنګه د هغه مور، نيا، خور، لور، پایلی، لمسۍ، ترور او ترور(ماما) به محرمونه شي.[۲۸] که ماشوم انجلۍ وي، نو د هغه میرمنې میړه چې د هغې (د رضاعی پلار) او د هغه پلار، ورور، تره، ماما، زوی او لمسيان یې به محرم شي. همدارنگه د هغه ښځه ورور، زوی، لمسۍ، پلار او نیکه، تره او ماما هم هغه ماشوم ته به محرم شي.[۲۹]

 

سَبَبي محرمونه

هغه میرمنې چې له نارینه وو سره د واده کولو لامله به محرم شي: میرمن، د میرمن مور او نيا، د میرمن لور، د پلار میرمن (سوتره مور)، د میرمن زوی (ناوې ).[۳۰]

 

همدارنگه، میړه، د هغه پلار(خسر)، د میړه نيکه، د میړه زوی، د مور خاوند او زوم له ښځې سره واده کولو لامله به محرم شي.[۳۱] همدارنگه جواز نلري چې یو سړی د خپلې میره خور سره واده وکړي(تر هغه چې د هغه خور په واده کې وي یا ژوندی وی ).[۳۲] مګر د هغې په اړه د حجاب قواعد د خور خاوند په وراندی کې اړتیا دي.[۳۳]

 

یوازۍ لیکنه

چهار رساله(څلور رسالي) (رساله ارث، گناهان کبیره، محرم و نامحرم و احکام الغیبه) احمد مجتهدی تهرانی لخوا، انتشارات موسسه در راه حق، ۱۳۸۵ش.

فوټ نوټ

 1. فراهیدی، العین، ذیل واژه «حرم».
 2. سوره نساء، آیه۲۳.
 3. سوره نور، آیه۲۱.
 4. حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۳۰۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۴، ص۳۲۷.
 5. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
 6. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۲۷۲.
 7. رساله توضیح المسائل مراجع، بخش نکاح، مسئله ۲۴۳۷.
 8. مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۷۹.
 9. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۹۱.
 10. د مثال په توګه، محقق حلی ته وګورئ، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۷.
 11. مجتهدی تهرانی، سه رساله: گناهان کبیره، محرم و نامحرم، احکام‌الغیبة، ۱۳۸۱ش، ص۱۰.
 12. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۵.
 13. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۶۴.
 14. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۸؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۶۴.
 15. شهیدثانی، مسالک‌الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۸۱.
 16. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۱۹۸.
 17. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۸.
 18. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۲۳۸.
 19. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۲.
 20. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۳.
 21. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۳.
 22. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۳.
 23. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۳.
 24. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۳.
 25. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۴.
 26. مغربی، دعائم‌الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۲۴۰.
 27. فاضل مقداد، کنز العرفان، منشورات المکتبة، ج۲، ص۱۸۲؛ مقدس اردبیلی، زبدةالبیان، المکتبة المرتضویة، ص۵۲۴.
 28. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۹؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۸.
 29. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۲۸-۲۲۹؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۸.
 30. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.
 31. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.
 32. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۶۴.
 33. «آیا خواهر زن محرم است؟ و آیا راهی برای محرمیت با او وجود دارد ؟»، اسلام کوئست.