زمونږ عقيده

د شيعيانو د عقيدو لنډه شان پيژندګلوي

ليکوال: آية الله العظمی مکارم شيرازي

ژباړه: عبدالرحيم دراني

خدای پيژندنه او توحيد، د الهي پيغمبرانو نبوت، قرآن او آسماني کتابونه، قيامت او له مرګه وروسته ژوند او د امامت مسئله۔۔۔۔

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: زمونږ عقيده