رب زما

څیړنه: عبدالرحيم درانى

 :کتابښود
:په دې څیړنه کې له لاندې سرچينو ګټه اخیستل شوې ده
١ – اصول اعتقادي اسلام ـ رضا استادی
٢ – دخوشال خان خټک کليات ـ عبدالقيوم زاهد مشواڼى
٣ – د رحمان بابا کليات ـ محکمه ثقافت صوبه سرحد
٤ – انترنيټ

د کتاب ډانلود لینک: رب زما