امامت او خلافت د اسماني دينونو له نظره

ليکوال: شیخ اسدالله اصالت

ژباړونکے: انور شاهين خانخیل

د امامت او خلافت شرائط. په خلافت کښې کړکیچ او له نشواو له بت پرستۍ نه ډډه

د کتاب ډانلوډ لینک: امامت او خلافت د اسماني دينونو له نظره