له تحریفه د قرآن پاکي

له تحریفه د قرآن پاکي

مجمع جهانی اهلبیت علیهم السلام
مترجم: محمدرحیم درانی

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: 1 عدم تحریف قران