سلام یا حسین لبیک یا حسین

پشتو نوحه: سلام یا حسین لبیک یا حسین

ذاکر : سید شجاعت حسین فخری