کتاب های مستبصرین را چگونه پیدا کنم؟

سؤال: کتاب های هدایت یافتگان به تشیع را کجا می توان مطالعه کرد؟

پاسخ را از زبان وهابی شیعه شده، دکتر عصام العماد بشنوید: