داستان یک تحول (5)

داستان یک تحول قسمت پنجم

گذاری بر زندگانی مستبصر اهل ادب و فرهنگ ، مرحوم مهیار دیلمی که کیش زردشت را کنار گذاشته و به تشیع گروید