عماد حسین حماش

نگرشی بر زندگانی مستبصر اهل سوریه، جناب آقای عماد حسین حماش و مصاحبه با این اندیشمند اسلامی