زکزاکی در راه سفر درمانی به هند

رییس شیعیان و مستبصرین نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی جهت درمان راهی کشور هند گشته است.