دیدار با استاد حسینی ورجانی

عیادت از استاد و مستبصر ارجمند، آقای سید محمدتقی حسینی ورجانی:

 

مدیر موسسه مستبصرین در دی ماه سال 1397 به همراه برخی از مومنین به عیادت مستبصر ارجمند استاد حسینی ورجانی رفت، آنها ضمن تفقد از آقای ورجانی و آرزوی طول عمر با عزت برای وی، به بحث و گفتوگو در مورد سرگذشت ایشان و رویکرد موسسه نسبت به ایشان پرداختند.