یحیی بونو (عیسوی) مسلمان شو

اشاره: یو فرانسوی چې اسلام یې قبول کړ وویل: په مختلفو فرقو کې له ګرځیدو او له مختلفو تصوفونو سره اشنا کیدو وروسته ما خپل ورک شوی نفس په اسلام کې وموند، ډاکټر یحیی بونو له ISNA سره په مرکه کې د خپل اسلام د منلو د بهیر په هکله وویل:..