آیا پیغمبر(ص) د خپلو اصحابو پوهولو کښې ناکام او پاتې وو؟

آیا پیغمبر(ص) د خپلو اصحابو پوهولو کښې ناکام او پاتې وو؟   عبدالله حیدری د کتاب ژبا‌‌ړه کوونکې د خپل کتاب په سریزه کښې په اووم مخ کښې لیکي چې: تحریف او د تاریخ بدلون: په تاریخ کښې داسې نه دي راغلی چې د یو رسول او پیغمبر شاګردان او په  هغه باندې ځان قربان […]