شیعه ولې خپلو امامانو ته معصوم وايی؟

شیعه ولې خپلو امامانو ته معصوم وايی؟ ځواب: د شيعه ؤ د امامانو په عصمت (معصوم والي) چې ټول د پيغمبر اکرم اهل بيت دي ډير دليلونه موجود دي چې….