له سنی عالم سره د محمد مرعی الأنطاکی مناظره ۱

د مرحوم علامه محمد مرعی الأنطاکی مناظره له یو سنی عالم سره: دا په زړه پورې ده چې ولولئ: سني عالم: شیعه ګان توربت حسیني ته سجده کوي او له همدې امله مشرکان دي ځکه له خدای پرته بل ته سجده کول حرام دي.