له وهابي سره د عبدالمنعم الحسن مناظره

پوهاند عبدالمنعم حسن سوداني دا بحث داسې بیانوي: