زکات فطره

دا مقاله د زکات فطره د مفهوم په اړه ده. د مال د زکات د پيژندنې لپاره، د زکات مدخل وګورئ.