د حضرت فاطمه(س) د دفن ځای

د حضرت فاطمه(س) د دفن ځای دا مقاله د حضرت فاطمه(س) د دفن د ځای په هکله ده. د تړلي پیښو د خبرتیا لپاره د حضرت فاطمه(س) د جنازې او دفن مقالې کتلی شئ. د حضرت فاطمې(س) د دفن ځای یو نامعلوم ځای دی چې د هغې ځای په هکله ډېر احتمالي ځایونه لکه د […]