د حضرت زهرا سیاسي ژوند د یوه کامل انسان په توګه

هرڅومره چې یو څوک د اړینو کمالاتو په صفت کې قوي وي ، هومره یې د اړتیا اصل ته نږدې وي او…