محمد شریف زاهدی

داستان استبصار مولوی وهابی شیعه شده بلوچ، آقای شیخ محمد شریف زاهدی: نویسنده كتاب «بايد شيعه مي شدم» جواني از خطه بلوچستان به نام «مرادبخش زاهدي» معروف به «محمدشريف زاهدي» است. وي در سال 1357 هجري شمسي در روستاي «كوچينگ» شهرستان نيك شهر در خانواده ي اهل سنت حنفي متولد شد. سالها به تحصيل و […]