د امامت مسئله (۲)

د امامت مسئله (۲)

امام له ګناه معصوم او پاک دى

ليکوال: حضرت آية الله مکارم شيرازي

مونږ عقيده لرو چې امام بايد له هرې ګناه او خطا پاک او معصوم وي ځکه پر هغه څه سربيره چې د بقره سورت د ۱۲۴ آيت په تفسير کې راغلل په غير معصوم کس باندې په هره چاره کې باور نه شي کيدى. او په هره چاره کې له هغه د دين اصول او فروع نه شو اخستلى. او په همدې دليل عقيده لرو چې (د امام وينا) د هغه د (اعمالو) او (تقرير) په شان شرعي دليل او حجت ده (د تقرير مطلب دا دى چې يو څوک د هغه په وړاندې يو کار وکړي او هغه (معصوم) پرې غلى پاتې شي او په خپلې چوپتيا سره د هغه کار په سموالي ټاپه ووهي.