شاعر مرحوم روشن علی بنګی څخه پوختنه

شاعر مرحوم روشن علی بنګی څخه پوختنه

https://fb.watch/gS3pVT35Tj/