The Lantern of The Path – Imam Jaffar al-Sadiq

 

Author: Shykh Fadhlallah Haeri

Translator: Muna H. Bilgrami

The Lantern of The Path – Imam Jaffar al-Sadiq