İmâm Ali”nin (a.s) İmâmeti-2

1- Yine bir hadisinde Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Hiç şüphesiz ben Ali’denim, Ali de bendendir; o benim tıynetimden yaratılmıştır. Benden sonra halkın imâmı da odur; benim sünnetimden ihtilaf ettiklerini onlara açıklayacaktır.

O, Müminlerin Emiri, yüzü akların önderi, müminlerin reisi, vasîlerin en iyisi, dünya kadınlarının efendisinin eşi ve hidâyet imâmlarının babasıdır.

Ey insanlar, kim Ali’ye muhabbet beslerse, ben de ona muhabbet beslerim ve kim Ali’ye buğz ederse, ben de ona buğz ederim. Kim Ali’yle ilişkide olursa, ben de onunla ilişki kurarım ve kim Ali’yle ilişkisini keserse, ben de onunla ilişkimi keserim. Kim Ali’ye cefa ederse, ben de ona cefa ederim. Kim Ali’yi severse, ben de onu severim ve kim Ali’ye düşmanlık beslerse, ben de ona düşman kesilirim…”[1]

2- İbn Abbâs Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmektedir:

“Hak Ali iledir ve Ali de hak ile; benden sonra imâm ve halife de odur; kim ona sarılırsa, hedefine ulaşır ve kurtulur; kim de ondan yüz çevirirse, yolunu kaybeder ve şaşırıp kalır; benim gusül ve kefenleme işlerimi de yine o üstlenir ve borçlarımı eda eder; iki torunum Hasan ve Hüseyin’in babası da yine odur…”[2]

3- Ebû Saîd ise Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir: “Ali, benden sonra her müminin imâmıdır.”[3]

4- Senetli bir rivâyette İmâm Cafer-i Sâdık’tan (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Hiç şüphesiz Allah meleklerine şöyle vahyetti: ‘Bu benim nurumdan bir nurdur; onun gövdesi nübüvvet ve dalı ise imâmettir. Nübüvvet kulum ve Resulüm olan Muhammed içindir; imâmet ise hüccetim ve velim olan Ali içindir. Eğer o ikisi olmasaydı, yaratıklarımı yaratmazdım!’

Bilmiyor musun ki Resulullah (s.a.a) Gadîr-i Hûm’da Ali’nin elinden tuttu -öyle ki insanlar onların koltuk altının beyazlığını gördüler- ve onu Müslümanların mevlâsı (velâyet sahibi) ve imâmları olarak tayin etti. Bilahare Allah’ın Resulü (s.a.a)şöyle buyurdu: “Ali’ye itâat edin; zira hiç şüphesiz o, mutahhar ve masumdur, asla yolunu şaşmaz ve bedbaht olmaz.”[4]

5- Resulullah (s.a.a): “Ali hâdi (hidâyet edici)dir.”[5]

6- Ebûzer-i Gıfârî uzun bir hadiste Resulullah (s.a.a) ‘den şöyle nakletmiştir; buyurdu:

“Ali iyilerin önderi ve kâfirlerin katilidir.”[6]

7- Abdullah b. Es’ad b. Zürâra, Resulullah (s.a.a)-‘den şöyle nakletmiştir:

“Rabb’im beni Mirac’a götürdüğünde, Ali hakkında üç şeyi bana vahyetti: ‘O (Ali), muttakilerin imâmı, müminlerin efendisi ve yüzü akların önderidir.”[7]

8- İmâm Cafer-i Sâdık (a.s) babaları kanalıyla Resu-lullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Ben (Mirac gecesinde) göğe çıkarıldığım zaman, ‘Sid-retü’l-Müntehâ’ya vardığımda, şöyle nida edildim: ‘Ey Muhammed, Ali’ye hayrı tavsiye et; hiç şüphesiz o, Müslümanların efendisi, muttakilerin imâmı ve Kıyâmet gününde yüzü akların önderidir.”[8]

……………………………

[1]- El-Emâlî (Şeyh Sadûk), s.109.

[2]- İsbâtü’l-Hüdât, c.1, s.573.

[3]- Uyûn-u Ahbâr-ir Rızâ, c.1, s.281, Bihârü’l-Envâr, c.38, s.121, İsbâtü’l-Hüdât, c.2, s.35.

[4]- İsbâtü’l-Hüdât, c.2, s.38.

[5]- İhkâkü’l-Hak, c.15, s.312.

[6]- Nehcü’s-Sabâğa, c.4, s.131, İsbâtü’l-Hüdât, c.2, s.212.

[7]- El-Hisâl, s.116, Keşfü’l-Yakîn, s.470, Müstedreküs Sahîhayn (Hâkim), c.3, s.138 (az farkla).

[8]- El-Emâlî (Şeyh Tûsî), c.1, s.196.

………………………….

tebyan.net