دین اسلام به عنوان دینی کامل، همه انسان ها را به تحقیق و تفحص سفارش می کند.

استاد سالم سعید الراجحی: دین اسلام به عنوان دینی کامل، همه انسان ها را به تحقیق و تفحص سفارش می کند. وی اظهارداشت : هر کسی که می خواهد به تصمیم درستی برسد بایستی به جستجو و تحقیق بپردازد و آنگاه است که می تواند با تفکر آزادانه و به دور از تعصب، دین و […]