دائرة المعارف مستبصرين

سير عملى و مراحل تهيه و آماده سازی دائرة المعارف بزرگ مستبصرين موسسه مستبصرين با توكل و استعانت از خداوند متعال در نظر دارد كه فهرست و دائرة المعارف بزرگی تحت عنوان: ” الموسوعة الكبرى للمستبصرين” تأليف و در آينده اى نه چندان دور آن را نشر دهد، اين فهرستواره و دائرة المعارف شامل اسامي […]