ماجرای شیعه شدن پسر عبد الباسط قاری معروف

ماجرای شیعه شدن پسر عبدالباسط قاری معروف قرآن کریم. راوی: استاد نجم الدین طبسی.