كتاب الدلائل في معرفة المسائل الخلافية

كتابی با رویکرد دفع شبهات به زبان عربی: این کتاب که به ­اهتمام مرکز جهانی مستبصرین توسط مدیریت این مجموعه نگارش و جمع ­آوری گردیده است ؛ این مجموعه شامل ادله محکم و متقن از قرآن کریم و روایات و نیز استدلالات عقلی بوده در پاسخ به شبهات وهابیت بوده و گفت­گویی به ­دور از […]