گزارشی کوتاه از آنچه بر مهناز رئوفی گذشت

صحبت های مهناز رئوفی مستبصر از فرقه ضاله بهائیت بخش اول ماجرای تمایل به ازدواج با یکی از بستگان شیعی و ممانعت تشکیلات بهائیت از این ازدواج بخش دوم: اجبار مهناز رئوفی توسط تشکیلات بهائیت در ازدواج با فرد بهائی