گزارشی کوتاه از آنچه بر مهناز رئوفی گذشت

صحبت های مهناز رئوفی مستبصر از فرقه ضاله بهائیت

بخش اول ماجرای تمایل به ازدواج با یکی از بستگان شیعی و ممانعت تشکیلات بهائیت از این ازدواج

بخش دوم: اجبار مهناز رئوفی توسط تشکیلات بهائیت در ازدواج با فرد بهائی

بخش سوم: تشکیلات از مهناز رئوفی خواست تا با قلم شیوایش ردیه ای بر اسلام بنویسد، اما او با مطالعه آثار اسلامی مشتاق اسلام شد

 

بخش چهارم: مهناز رئوفی در ضمن تحقیقات خود با آثار مستبصرین از بهائیت آشنا شد و نسبت به نقد این فرقه بینش بیش از پیش پیدا نمود

 

بخش پنجم: تحقیقات و مطالعات مهناز رئوفی در رابطه با یافتن حق سرانجام او را به استبصار نزدیک کرد

بخش ششم: طرد از جامعه بهائیت و خانواده پس از استبصار