خووان، یو نوی هسپانوی مسلمان انجینر

خووان، یو نوی مسلمان هسپانوی انجینر او ډاکټر: کله چې ما په IBM کې کار کاوه، ما ورو ورو د اسلام په ګډون د مختلفو دینونو مطالعه پیل کړه. په مادرید کې د سعودي عربستان په ګډون د سنیانو ډېر جوماتونه شته چې زه به د اسلام د نږدې پېژندلو لپاره تلم. دا دوره زما […]