ګناه

گُناه، د خدای حکمونو ته سرغړونه ده، او په بل عبارت ، هغه څه کوي چې خدای یې منع کوي یا هغه څه پریږدي چې هغه یې امر کړی ده. ګناهونه په دوه کټګوریو ویشل شوي: کبیره(لوی) او صغیره (کوچني). کبیری ګناه هغه ګناه ده چې په قرآن یا په روایتونو کې مشخص شوې، یا […]