هنګري د قرآن کریم ژباړونکی چې شیعه شو

کله چې ما د قرآن ترجمه شروع کړه، زه مسلمان نه وم او دا کار مې د مذهبي انګېزې له مخې نه دی پیل کړی، خو د قرآن سره د آیتونو ترجمه کول زما لپاره لوی اجر و، او اسلام زما لپاره یو معرفی و. د مسلم پرس د خبر له مخې، د استبصار د […]