نامحرم

نامَحْرَم د مَحرَم په مقابله کې هغه چا ته ویل کیږی چې د هغه په وړاندې د پردې (حجاب) حکمونه ترسره کول واجب دي او هغه سره واده کول جایز دی. د فقیهانو له نظره د نامحرمې ښځې بدن ته کتل جایز نه دی مګر د هغې تر لیچې پورې لاسونو او مخ ته. همدارنګ […]