تقيه او د هغې فلسفه

تقيه او د هغې فلسفه ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي مونږ عقيده لرو چې که انسان د متعصبو، ضدي او بې منطقه کسانو په منځ کې ګير شی چې د هغوي په مخ کې د خپلې عقيدې څرګندول د ځاني يا بل لوی خطر سبب کيږی او د عقيدې له اظهاره کومه مهمه فايده […]