د مغفرت وعده عمومي ده یا یوازې صالحو مومنانو لپاره ده؟

د مغفرت وعده عمومي ده یا یوازې صالحو مومنانو لپاره ده؟   بل مهم ټکی چې د هغې باید یادونه وشي دا دی چې: خدای د آیت په ادامه کې او د اصحابو د خصیتونو له شمېرنې وروسته، ځینو اصحابانو ته د مغفرت او د لوی اجر وعده ورکوي؛ نه هغو ټولو اصحابو ته چې […]