په شیعه اسلام بدل شوی “لوکا ګیتاني لووتیلی”

لوکا ګیتاني لوواتیلی په 1955 کې په ایټالیا کې په یوه اشرافي کورنۍ کې زیږیدلی و. د کیمرې مین په توګه چې د ایټالیا د ملي تلویزیون لپاره یې…