فیلیپ ریکارډو (عبدالکریم) سره خبرې

د استبصار د معلوماتو له مخې، د اسلام رڼا داسې رڼا ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د هرچا زړه ته ننوځي او د خلکو خوبونه له خوبه راپاڅوي، په تېره بیا که څوک د حق په لټه کې وي، دلته یې وګورئ. وخت، فضا او سرحدونه بې معنا ګرځي او د اسلام […]