د فدک کیسه

دا مقاله د «فدک د ضبطولو پيښې» په اړه ده؛ د فدک د کلي په اړه د زده کړې لپاره، د فدک مقاله وګورئ.