د عثمان د قتل پیښه

دا مقاله د عثمان بن عفان د قتل په هکله ده. د دریم خلیفه د پيژندګلو لپاره عثمان بن عفان وګورئ. د عثمان د قتل پیښه، هجرت په 35 کال کې د دریم خلیفه عثمان بن عفان په خلاف د خلکو بغاوت ته اشاره لري چې د عثمان قتل په کې وشو. دا بغاوت د […]