له سنی عالم سره د محمد مرعی الانطاکی مناظره ۱

د مرحوم علامه محمد مرعی الانطاکی مناظره له یو سنی عالم سره: سني عالم: شیعه ګان توربت حسیني ته سجده کوي او له همدې امله مشرکان دي ځکه له خدای پرته بل ته سجده کول حرام دي. محمد مرعی: توربت ته سجده کول شرک نه دی، ځکه شیعه ګان د خدای لپاره سجده کوي، نه […]