له شیخ ابراهیم سوادا سره صادقانه خبرې

د جاپانی روحانی او د قرآنی موضوعاتو له ماهر پروفیسر شیخ ابراهیم سوادا سره مخلصانه خبرې: ابراهیم سوادا ۳۸ کلن جاپانی ژباړونکی دی چې د قرآن کریم ۳۰مه برخه یې ژباړلې ده. هغه شیعه دی او ۷ کاله یې د قم په مدرسه کې زده کړه کړې ده، له هغه سره مو خبرې اترې وکړې […]