د بهلول کیسې (۱)

د بهلول کیسې (۱)   ماته او بری بهلول ته خپل يوۀ ملګري وويل : كه مې موافق ياران لرلے، د ظالم هارون الرشيد پر خلاف مې بغاوت كاوۀ او هارون مې د مسلمانانو د خلافت له ګدۍ راښكته كاوۀ . بهلول ورته وويل :