حیازت

حیازَت (قبضه کول) يا د مباحاتو حيازت د منقولو مالونو (هغه مالونه چې له يو ځای څخه بل ځای ته انتقالېدای شي) ملکيت دی چې مشخص مالک نه لري او ټول خلک يې د استعمال حق لري لکه کب نيول، له عامو سيندونو څخه اوبه اخيستل، له څړځایونه څخه ګټه اخستل، ښکار کول، د اور […]