اولوالامر

اُولُوالْاَمْر، د امر څختنان په معني، هغه څوک چې د اولوالامر آیت پر بنسټ له هغوي څخه اطاعت کول واجب دی. دغه اصطلاح په نساء سوري په ۵۹ آیت کې راغلي ده.