د قبرونو بيا رغول او د ګنبدونو جوړول: د وهابيانو نظر

د قبرونو بيا رغول او د ګنبدونو جوړول د وهابيانو نظر وهابيان د قبرونو بيا رغونه او په هغې باندې ګنبد جوړول او همدارنګ ګج کاري منعې کوي او دا کار شرک او کفر ګڼي او د قبرونو ورانل او د ګنبدونه او د هغو خوا وشاته د ودانو ورانول واجب ګڼي. د هغوي د […]