Sahife-i Seccadiye_İmam Zeynelâbidin (a.s)

Indir

Yayıncının Önsözü
Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla
Hamd, yüce Allah’a mahsustur. Salât ve selâm peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve seçkin kulların efendisi
Ebu’l-Kâsım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile O’nun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun.

Hikmetli Kur’ân’ın ve büyük Peygamber’in (s.a.a) hadislerinin yol göstericiliğinde, ümmetin kültürel hayatı-
na yön veren ilk öncüler olan Ehl-i Beyt İmamları’ndan elimize ulaşan eşsiz rabbanî miraslardan biri de hiç
şüphesiz vahyin indiği evden semaya yükselen İmam- Seccâd Zeynelâbidin’e ait dualar mecmuası olan
Sahife-i
Seccâdiye
isimli eserdir.
Sahife-i Seccâdiye, İslâm dünyasında yazılan ilk eserlerden biri(1) olmasının yanısıra belagat, eğitim, ahlâk, arınma ve edebiyat alanında yazılan İslâmî eserlerin şaheseri konumundadır. “Ehl-i Beyt’in İncili” ve “Âl-i Muhammed’in
Zeburu” diye isimlendirilmesi de bu yüzdendir.(2) 

…….

1- İbnu Şehraşub, Meâlimu’l-Ulema, s. 2

2- İbn Masûm, Riyazu’s-Salikîn, c. 1, s. 44, el-Misbahu’l-Munîr, s. 460

……

İmam Zeynelâbidin
Aleyhisselâm’dan Dualar
Çeviri:
Mir Seccat Karakuş
(Seyyid Seccad Hüseynî)

Indir

…..
Kevser Yayınları: 195
Kitabın Orijinal Adı: es-Sahîfetü’l-Kâmiletü’s-Seccâdiyye
Eser Sahibi: Ehl-i Beyt İmamları’nın Dördüncüsü İmam Zeynelâbidin (a.s)
Tercüme: Mir Seccat Karakuş
Dizgi: Fatime Karakuş
Mizanpaj: Kevser
Kapak: Faruk Atlan
Baskı: Yılmaz Matbaacılık (Sertifika: 27185)
Litros Yolu 2. Matb. Sitesi 3 NB 2
Zeytinburnu-Topkapı / İstanbul Tel: 0212 493 00 85
Basım Tarihi: 1. Baskı: Temmuz 2012 / 2. Baskı: Ocak 2013
3. Baskı: Eylül 2013
ISBN: 978-975-6640-48-7