Ehl-i Sünnet ve Şia arasında, Hz. Mehdi (a.f.) hakkında farklılık var mıdır?

Ehl-i Sünnet’in Hz. Mehdi (a.f.) hakkındaki görüşü nedir? Acaba bu hususta Ehl-i Sünnet ve Şia arasında farklılık var mıdır?

Kısa Cevap

Mehdilik inancı ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhur edeceği düşüncesi, İslamî inançlardan biri olarak kabul edilir. Bu inancın Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in müjdelemesi sonucu bütün İslamî fırkalar ve mezhepler arasında önemli bir yeri vardır. Ehl-i sünnete göre bu inanç temel inançlar arasında yer almamasına rağmen ama bunun temeli sağlam inançlarda olduğunda da kuşku edilmez. Elbet Şia mezhebine göre Hz. Mehdi inancı temel İslami inançlar arasında yer alır.

Hz. Mehdi (a.f.) ile ilgili hadisler Ehl-i Sünnet’in meşhur birçok kaynak kitabında yer almaktadır. Bu hadislere dikkatli bir şekilde incelendiğinde, Ehl-i Sünnet ve Şia mezhepleri arasında Hz. Mehdi (a.f.) hakkında birçok ortak yönlerin olduğu görülmektedir. Bu ortak yönler öncelikle şunlardan ibarettir:

 

1) Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhuru ve kıyamının kesin oluşu.

2) Hz. Mehdi (a.f.)’nin soyu.

-Hz. Mehdi (a.f.)’nin Ehl-i Beyt ve Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in evlatlarından olduğu

-Hz. Mehdi (a.f.)’nin Hz. Ali (a.s)’nin soyundan olduğu

-Hz. Mehdi (a.f.)’nin Hz. Fatıma (s.a)’nın soyundan olduğu

3) Hz. Mehdi (a.f.)’nin fiziksel özellikleri.

-Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhur edince galip güç oluşu

-Nurlu bir yüze sahip oluşu

-Geniş alınlı düz burunlu oluşu

-Yanağında ben olması

4) Hz. Mehdi (a.f.)’nin Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ile aynı isimde oluşları

5) Zuhurun ön hazırlıkları

-İnsanların tamamen ümitsiz olması

-Zulmün her tarafa yayılması

6) Zuhur alametleri. Bu alametler arasında Ehl-i Beyt kaynaklarında en çok vurgulanan alemetler şunlardır:

-Gökyüzünden gelecek bir nida

-Süfyani’nin ortaya çıkışı

-Süfyani’nin Beyda denilen bir yerde kaybolması

-Nefs-i Zekiyye’nin öldürülmesi

7) Hz. Mehdi (a.f.) ile ilgili olan konular

-Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhurunun bir gecede hazırlanacağı

-Zuhurun yeri

-Hz. Mehdi (a.f.) ile biat etme

-Meleklerin yardım için yeryüzüne inmesi

-Hz. İsa (a.s)’nın yeryüzüne inmesi ve namazda Hz. Mehdi (a.f.)’ye uyması

Elbette Ehl-i Sünnet genelde, Şia’nın aksine, Hz. Mehdi’nin (a.f.) Hicri 255 yılında dünyaya gelmiş olduğuna ve gaybete çekildiğine inanmamaktadırlar. Onlar Hz. Mehdi (a.f.)’nin zuhura yakın (örneğin zuhurdan kırk yıl önce) bir zamanda dünyaya gelerek yeryüzünü adaletle dolduracağına ve Hz. Fatıma (s.a)’nın soyundan ve evlatlarından olduğuna inanmaktadırlar.

…………………………………………..

islamquest.net