Mübahele ayeti Ehl-i Beyt’in hak olduğuna delildir

Mübahele ayeti, Resulullah (sav), kendilerinin hak üzere olduklarını ve kendi dinlerinin geçerliliğini iddia eden Necran hıristiyanlarının elçileri arasında geçen tartışma üzerine nazil olmuştur.Bu ayetin inişiyle Resulullah onları mübaheleye (karşılıklı lanetleşmeye) davet etmiş ve sonuçta onların iddiasını gırtlaklarına tıkamış, onları delillerle susturmuş ve apaçık burhanla onlara galip gelmiştir. Onlar da acılı azaba ve ebedi lanete yakîn kesbettikten sonra Resulullah ve Ehl-i beyti ile mübahele yapmaktan sakınarak bunun karşısında sulh yapmayı ve cizye ödemeyi kabul etmişlerdir.***Bu olay çok detaylı bir şekilde beyan edilmiştir.Burada önemli olan, Allahü Teala’nın bu ayette o yüce makama seçtiği kişilerin kimler olduğu ve bu ilahî seçimin medlullarının beyanıdır.Tefsir. Hadis ve tarih kitapları, Resulullah’ın (sav), Yüce Allah’ın emriyle bu ayetin örneklerine seçtiği kişiler, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’dir. Bunlardan başkası bu ayetin kapsamına girmez (Müslim, Sahih, c.4, 1871).***Sad b. Ebi Vakkas der ki, “De ki, geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi mübahele etmek üzere ortaya getirelim” ayeti nazil olunca; Resulullah (sav) Ali’yi, Fatıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i çağırdı ve buyurdu ki, “Allah’ım! Bunlar Benim, Ehl-i beytim’dir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.1, s.185)***Cabir b. Abdillah’tan şöyle nakledilir: Ayette geçen “kendimiz ve kendiniz”den maksat, Resulullah (sav) ve Ali’dir (ra), “oğullarımız”dan maksat, Hasan ve Hüseyin’dir; “kadınlarımız”dan maksat ise, Fatıma’dır” (Durrü’l Mensur, c.2, s.38-39) .

İman ve İnsan, Prof. Dr. Haydar Baş

yenimesaj.com.tr